240411-163a

De omgeving

In Steenbergen liggen diverse natuurgebieden in de omgeving. De belangrijkste natuurgebieden zijn:

– de Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen
– Steenbergse Vliet
– kreken Roode Weelcomplex
– natuurgebied “Gastelsveer”
– natuurgebied Oost-Graaf Hendrikpolder
– rietkreek
– het gebied van het landgoed Dassenberg, de Ligne en Oudlandsch Laag
– het Oudland
– de gebieden langs de Schelde-Rijnverbinding


De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen
De Dintelse Gorzen en de Slikken van De Heen maken deel uit van een veel groter gebied van de Krammer-Volkerak. Het buitendijks gebied wordt gekenmerkt door betrekkelijk grote hoogteverschillen op korte afstanden tussen slikken en schorren en de aanwezigheid van kreken. Dit maakt het gebied geschikt als vestigingsplaats voor een veelheid aan zout- en brakwaterplanten. Het specifieke milieu en de relatieve rust maakt het gebied bovendien geschikt als broed-, rust- en foerageerplaats voor diverse vogelsoorten. Het gebied is beperkt vrij toegankelijk, alleen op het daartoe aangegeven pad en in het aangegeven jaargetijde.
Dit gebied is tevens een Natuurmonument en is een International Wetland.

Steenbergse Vliet
De Steenbergse Vliet is tussen de Steenbergse Haven en het Volkerak rijk aan natuurwaarden. Het gaat daarbij vooral om het water en de oever. De overgangen (hoog-droog en laag-nat) bieden een variateit aan natuurlijke woongebieden voor planten en dieren. Het gebied is onder meer van belang voor diverse vogelsoorten (met name riet- en watervogels). De natuurwaarden in dit gebied zijn sterk afhankelijk van de breedte tussen de dijken en de intensiteit van het agrarisch gebruik.

foto

Kreken Roode Weelcomplex
Het Roode Weelcomplex bestaat uit de Blauwe Sluis, de Roode Weel, de Wiel aan Drenkhoos, de Beek, Nauwe Beek, Vierhoevensche Watergang, Brandsche Beek, Kruisbeek, Zegbloksche Watergang, Lage en Hoge Derriekreek en Tuimelaarskreek. Het zijn relatief smalle zones, omringd door agrarisch gebied. Doordat het water weinig verontreinigd is, de kreken een grillige verschijningsvorm hebben en er vrijwel overal een (smalle) bufferstrook is met agrarisch gebied, kan een gevarieerde natuur zich hier staande houden. Voor wat betreft de flora gaat het om een rijke water- en oevervegetatie.
Door de afwisseling van water en riet in de oude kreekbeddingen en (hier en daar) opgaand
hout op de kreekruggen komt een aantal zeldzame moeras- en rietvogels voor. De kreken zijn van belang voor aquatische levensgemeenschappen en zijn vanwege de specifieke abiotische kenmerken (geologische en geomorfologische opbouw etc.) door de provincie Noord-Brabant aangewezen als aardkundig waardevol gebied.

Natuurgebied “Gastelsveer”
Het natuurgebied “Gastelsveer” betreft een klein maar zeer rijk natuurgebied. Vanwege de plas-dras situaties in combinatie met kleine bosschages is het van groot belang voor herpetofauna gebleken. Ook in floristisch opzicht onderscheidt het gebied zich in positieve zin. Vele ster-soorten komen hier voor, waarvan enkele zeer bijzondere.

Natuurgebied Oost-Graaf Hendrikpolder
Het gebied is rijk aan water- en rietvogels. Gezien de rijkdom aan overgangen en de ongestoorde situatie (gebied is niet vrij toegankelijk) mag worden verwacht dat het gebied ook voor andere diersoorten (zoogdieren, insecten) en planten van belang is.

foto

Het gebied van het landgoed Dassenberg, de Ligne en Oudlandsch Laag
Dit gebied ligt op de overgang tussen het (Pleistocene) zandgebied en het (Holocene) zeekleigebied. Hierdoor komen in dit gebied zeer grote variatie in hoogteligging, grondwatertrappen en bodems voor. In het gebied komt kwel voor. In ruimtelijk opzicht is er in dit natuurgebied veel verscheidenheid: er is zowel kleinschalig, open als verdicht landschap. De afwisseling van het landschap wordt nog eens vergroot door de Ligne. Dit is een tamelijk natuurlijke waterloop. Het gebied is vrijwel ontoegankelijk en wordt extensief gebruikt. Hierdoor kan de natuur zich hier ongestoord ontwikkelen. In het gebied komen diverse waardevolle plantensoorten en zeldzame vogels voor. Ook is het gebied belangrijk voor insecten, vleermuizen en kleine zoogdieren. Het gebied is niet vrij toegankelijk.

Rietkreek
Het Rietkreekcomplex bestaat uit een aantal kreektakken. De oevers van de kreek bestaan grotendeels uit rietkragen. In biologisch opzicht is met name de Rietkreek in samenhang met de aangrenzende graslanden van belang, vooral als broeden foerageergebied voor tal van water- en moerasvogels. Gedeelten van de Rietkreek die aangemerkt zijn als natuurreservaat zijn niet vrij toegankelijk.

foto

Het Oudland
Het Oudland bestaat uit een mozaiekpatroon van (loof)bossen, bosschages en agrarisch gebied. Het gebied kent een zeer aantrekkelijke afwisseling tussen open en dichte gebieden. Het gebied is beperkt toegankelijk en door de rust in combinatie met de grote abiotische diversiteit komen zeer waardevolle planten- en diersoorten voor. Met name de Boomdijk, met daarnaast de Boomvaart en de Wouwsche Beek is ecologisch waardevol. Langs deze dijk bevindt zich de overgang tussen zand-/veengebied en kleigebied. Ook bevinden zich hier enkele bijzondere vogelsoorten.

foto

De gebieden langs de Schelde-Rijnverbinding
De vegetatie langs de Schelde-Rijnverbinding is, op en tussen de stortstenen, zeer open en bestaat uit struiken en varens. Op de slikstroken die periodiek overspoeld worden is de vegetatie zeer divers. De Schelde-Rijnverbinding is waardevol voor onder meer watervogels en op de oevers komen enkele kenmerkende rietvogels voor.